آقای پروفسور مسعود حاجی علیلو

Prof. Masoud Hajialilue Bonab

استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185133)

69
16
3
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی