آقای دکتر کیاچهر بهفرنیا

Dr. Kiachehr Behfarnia

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310990)

103
2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی