ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر یاسر یعقوبیان

Doctor Yasser Yaghoubian

استادیار

محور تخصصی:فیزیولوژی

Researcher ID: (278551)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات یاسر یعقوبیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثرقارچPiriformospora indica و پاکلوبوترازول بربرخی ویژگیهای رشدی گیاه لوبیاسبز Phaseolus vulgaris L.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
2دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش شوری درمراحل مختلف رشدی برعملکردواجزای عملکرد برنج(Oryza sativa رقم طارم هاشمییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش شوری درمراحل مختلف رشدی برصفات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی برنج Oryza sativa) رقم طارم هاشمییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیرقارچ تریکودرماTrichoderma virens وباکتریهای محرک رشد بربهبود جوانه زنی و رشدگیاهچه گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum graecum L تحت آلودگی عنصرمسهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
5دریافت فایل PDF مقالهپاسخ برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکردگندم Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان نیتروژن وکودهای بیولوژیکدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپیش تیمارتیازول برافزایش تحمل به سرما دربرخی ازژنوتیپ های برنج Oryza sativa L. درمرحله گیاهچه ایدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهاثرهمزیستی میکوریزایی برکارایی کوانتومی فتوسیستم II تحت تنش رطوبتی درگندمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهاثرهمزیستی قارچی برتغییرات کلروفیل و رشدرویشی گندم تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحانهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی سودمندی قارچ شبهمیکوریزا و تریکودرما در افزایش تحمل به تنش نیترات مسهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
11دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش سرما و نور بر برخی صفات مورفولوژیکی دو رقم سویا (.Glycine max L)اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کادمیوم در خاک و گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در حضورباکتری های محرک رشد (PGPR) و قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
13دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به خشکی گندم (Triticum aestivum L.) دیمهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
14دریافت فایل PDF مقالهاثر کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) در شرایط مختلف رطوبتیهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
15دریافت فایل PDF مقالهاثر نانو سیلیکون بر بهبود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای کنجد (Sesamum indicum L)اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها1392
16دریافت فایل PDF مقالهاثر نانوسیلیکون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L) تحت سمیت کادمیوماولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات جوانهزنی گیاهچه فلفل (Capsicum annuum L.) تحت آلودگی مس و پیش تیمار بیولوژیکیهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
18دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ تریکودرما (Trichoderma virens) و باکتریهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچهی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش عنصر مسهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش جوانهزنی و رشد گیاهچهای شوید (Aniethum graveolens) به تنش عنصر مس و تیمار با قارچ تریکودرما و باکتریهای محرک رشدهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیرقارچ تریکودرما و باکتر یهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه ی برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش عنصر مسهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
21دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش سرما و نور بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه سویا (Glycine max L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت نور و تنش سرما بر روند تغییرات مؤلفه های فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تنش یخ زدگیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش دمای پایین بر گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیلسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) در پاسخ به تلقیح قارچ Piriformospora indica و محلولپاشی پاکلوبوترازولسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت سمیت کادمیومسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهاثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهتجزیه کلاستر ویژگیهای فیزیکی دانه ژنوتیپهای گندم (Triticum aestivum L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش سرما و نور بر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
30دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت نور و تنش سرما بر مؤلفههای فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از صفات رویشی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری در کشت درون شیشهایاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
32دریافت فایل PDF مقالهپاسخ مؤلفه های رویشی ماش سبز (Vigna radiata L.) در پاسخ به تلقیح قارچ های indica Piriformospora و Trichoderma virensاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ هایTrichoderma virens و Piriformospora indica بر صفات مورفولوژیک و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه ماش سبز (Vigna radiate L.)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
34دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ های Trichoderma virens و Piriformospora indica همراه با باکتری حل کننده فسفات (Enterobacter sp) بر رشد رویشی گیاه فلفل (.Capsicum annuum L)دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثر همزیستی قارچی (Trichoderma virens و Piriformospora indica) و باکتریایی (Rahnell aquatilis) بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه عدس (Lens culinaris)دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهاثر همزیستی شبه میکوریزایی و محلولپاشی پاکلوبوترازول بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه لوبیا سبز( Phaseoluse vulgaris L.)تحت تنش سرماکنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست1393
37دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana B.کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پاکلوبوترازول بر صفات مورفولوژیک گیاهچه برنج (.Oryza sativa L) تحت تنش سرماشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
39دریافت فایل PDF مقالهتغییرات صفات فیزیولوژیکی در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در پاسخ به شدت نور و تنش سرمادومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
40دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح قارچ Piriformospora indica و باکتری Rahnella aquatilis بر برخی صفات رویشی گندم در سطوح مختلف فسفردومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از صفات رویشی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni ) در تحمل به تنش شوری و خشکی در شرایط درون شیشه ایدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
42دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری و خشکی بر محتوای کلروفیل گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni ) در شرایط درون شیشه ایدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
43دریافت فایل PDF مقالهاثر کادمیم بر برخی صفات رویشی گیاه دارویی استویادر شرایط درون شیشه ای (Bertoni Stevia rebaudiana)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
44دریافت فایل PDF مقالهاثر سمیت عنصر کادمیم بر صفات مورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی در شرایط کنترل شده(Stevia rebaudiana Bertoni) استدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
45دریافت فایل PDF مقالهنقش قارچ Trichoderma hamatum و باکتری حل کننده فسفات Enterobacter sp. بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف کود فسفردومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
46دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش عنصر سنگین مس بر برخی صفات رویشی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ایدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
47دریافت فایل PDF مقالهاثر سمیت سولفات مس بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni )دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
48دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی تلقیح قارچ Piriformospora indica بر فلورسانس کلروفیل در برگ گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش سرماششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
49دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار آبی بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
50دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (.Carthamus trinctorius L)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
51دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فیزیولوژیکی گیاه گلرنگ (.Carthamus trinctorius L) در واکنش به کم آبیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
52دریافت فایل PDF مقالهبهبود ویژگی های رویشی گندم (رقم میلان) با کاربرد هم زمان قارچ و باکتری افزاینده رشد گیاه در سطوح مختلف کود فسفرهمایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران1395
53دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح قارچ indica Piriformospora و باکتری aquatilis Rahnella بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفرهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
54دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر پوشش سبز و عملکرد مزرعهای نخود (Cicer arietinum L.)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
55دریافت فایل PDF مقالهاثر محدودیت آب بر عملکرد مزرعهای نخود Cicer arietinum Lچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم های مختلف علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) بر ویژگی های مورفولوژیک رتون برنج (رقم طارم هاشمی)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ریزجانداران افزاینده رشد جهت بهبود جوانه زنی و رشد سویاهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
58دریافت فایل PDF مقالهبهبود رشد گیاهچه سویا با استفاده از ریزجانداران افزاینده رشد در شرایط تنش خشکیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
59دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت سمیت مسچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
60دریافت فایل PDF مقالهاثر همزیستی اندوفیتی و سمیت عنصر مس بر رنگیزه های فتوسنتزی و صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی استویاکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی1398
61دریافت فایل PDF مقالهتغییر محتوای رنگیزهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوریچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
62دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni تحت تنش شوری در شرایط کنترل شدهچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
63دریافت فایل PDF مقالهاثر همزیستی قارچ های تریکودرما، شبه میکوریز و باکتری حل کننده فسفات بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (.Capsicum annuum L)چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
64دریافت فایل PDF مقالهواکنش برخص صفات مورفولوژیکی گیاه عدس (Lens culinaris) به تلقیح همزمان قارچ های Trichoderma virens و Piriformospora indica و باکتری Rahnella aquatilisچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
65دریافت فایل PDF مقالهاثر همزیستی قارچی Trichodermavirens و Piriformosporaindica به همراه باکتری Rahnellaaquatilis بر رشد ریشه و اندام هوایی عدس (Lens culinaris)چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
66دریافت فایل PDF مقالهواکنش پارامترهای مرتبط با خوشه برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی به مایه زنی قارچ های Piriformosphora indica و Trichoderma virens در سه مقدار کود فسفراولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
67دریافت فایل PDF مقالهاثر مایه زنی قارچ های Trichoderma virens و Piriformospora indica بر عملکرد شلتوک و شاخص برداشت برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396

مقالات یاسر یعقوبیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتریهای محرک رشد همراه با محلولپاشی منگنز و روی بر صفات مورفولوژیک و رویشی ریحان Ocimum basilicum Lدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوریفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مولفه های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma tomentosum بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در سطوح مختلف نیترات مسفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
5دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی پاسخ رشد رویشی و مولفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاکمجله پژوهش های تولید گیاهی1395
6دریافت فایل PDF مقالهغربالگری ارقام خیار مقاوم به سفیدک پودری و بررسی مقایسه ای فلورسانس کلروفیل در ارقام حساس و مقاومفصلنامه حفاظت گیاهان1398
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذری قارچ Piriformospora indica و محلول پاشی پاکلوبوترازول بر مقاومت به تنش سرمازدگی در گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
8دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)مجله پژوهش های تولید گیاهی1398
9دریافت فایل PDF مقالهنقش تلقیح قارچ تریکودرما و باکتری اینتروباکتر بر بهبود عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف کود فسفرفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397

سوابق استادی یاسر یعقوبیان

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار1399-تاکنون
2استاد مدعو1398-1399
3استاد مدعو1395-1396
4استاد مدعو1390-1394

تحصیلات تخصصی یاسر یعقوبیان

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1390-1394
2زراعتکارشناسی ارشد1387-1390
3مهندسی تولیدات گیاهی - زراعتکارشناسی1384-1386
4تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی1382-1384

سوابق شغلی و تخصصی یاسر یعقوبیان

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیکارشناس پژوهشی1390-1399
تاریخ ایجاد رزومه: 19 تیر 1400 - تعداد مشاهده 204 بار

نمودار سالانه مقالات یاسر یعقوبیان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با یاسر یعقوبیان

آدرس ایمیل: y.yaghoubian@yahoo.com
کشور: ایران استان: مازندران شهر: ساری
آدرس: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

به اشتراک گذاری صفحه یاسر یعقوبیان

علایق شخصی

  • تنش های محیطی
  • همزیستی میکروبی
  • گیاهان دارویی

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی