بررسی جایگاه اهلی سازی سگ در ایران با استفاده از توالی ناحیه کنترل ژنوم میتوکندری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 778

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBRC01_034

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1393

چکیده مقاله:

براساس بررسیهای صورت گرفته در سطح دنیا جایگاه اهلی سازیسگ را به ناحیه جنوب شرق آسیا نسبت دادهاند با توجه به اینکهآثار باستانی اهلی سازی سگها را در منطقه خاورمیانه تا یید میک نند،ممکن است جدا از ناحیه شرقی آسیا در غرب آسیا در مقیاسکوچکتری اهلی سازی صورت گرفته باشد. دراین بررسی با استفاده ازژنوم ناحیه کنترل میتوکندری ارتباط بین سگهای نقاط مختلف ایرانکه در پایگاه ژن بانک ثبت شده بودند با سگهای جنوب شرقی آسیابررسی شد. نتایج نشان داد که بین سگهای متعلق به ایران با جنوب شرقی آسیا هاپلوتیپ مشترکی وجود ندارد و براساس شبکه هاپلوتیپیترسیم شده ارتباطات خیلی کمی بین این دو منطقه وجود دارد و اینامر نشان میدهد سگهای ناحیه غرب آسیا از خزانه ژنی مجزایی منشاگرفتهاند و احتمالا در غرب آسیا نیز اهلی سازی صورت گرفتهاست

کلیدواژه ها:

ناحیه کنترل ، اهل یسازی ، سگ) Canis familiaris ( ، ایران

نویسندگان

مرضیه اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

حمیدرضا رضایی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمد کابلی

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

وحید زمانی

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست