آقای شیرکو جعفری

Shirkou Jafari

دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179848)

12
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی