آقای دکتر شیرکو جعفری

Dr. Shirkou Jafari

دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179848)

12
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی