آقای دکتر بهنام کامکار

Dr. Behnam Kamkar

استاد مهندسی کشاورزی (زراعت)گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305481)

122
92
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی