آقای دکتر محمدحسن روزی طلب

Dr. Mohammadhasan Roozitalab

دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347291)

8
3
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی