آقای دکتر عادل دباغ محمدی نسب

Dr. Adel Dabbagh Mohammadi Nasab

استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180571)

69
81
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی