آقای دکتر علی بنده حق

Dr. Ali Bandehagh

استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398749)

34
28
44

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی