آقای دکتر سیروس جعفری

Dr. Siroos Jafari

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474172)

93
34
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی