آقای دکتر مهدی بهرامی

Dr. Mehdi Bahrami

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312956)

50
22
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی