آقای کاظم اسماعیلی

Kazem Esmaeili

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180412)

98
97
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی