ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا سپاسخواه

Alireza Sepaskhah

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181471)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا سپاسخواه در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات علیرضا سپاسخواه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر - تعرق بالقوه ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو 56اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاک سری دانشکده (باجگاه- استان فارس)اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگهداشت نیترات در خاک در شرایط رطوبت اشباعاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین و مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای منطقه باجگاه (استان فارس) به روشهای مختلفدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
5دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی برای تخمین شوری ناشی از صعود مویینه از سطح ایستابی کم عمق شوردومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین معادلات نفود پیشروی آب در آبیاری جویچه ای در مزارع نیشکر هفت تپهدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
7دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و کاربرد مدل (CRPSM) برای مدیریت آبیاری ذرتهشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی1375
8دریافت فایل PDF مقالهکم آبیاری به روش آبیاری جویچه ای یک در میانهشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی1375
9دریافت فایل PDF مقالهکم آبیاری بهینه تحت شرایط مختلف مقدار اولیه آب در نیمرخ خاکنهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی1377
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین بازده های کاربرد آبیاری و استفاده از آب برای برنج در منطقه کوشکک استان فارسدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی1379
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در برنجیازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی1381
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد و دور آبیاری بر ترکیب شیمیایی و بعضی از شاخص های زیست شیمیایی سه پایه پستهنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد زئولیت بر نگهداشت نیترات و آمونیوم در خاک در شرایط رطوبت اشباعنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
14دریافت فایل PDF مقالهتابع تولید آب - عملکرد زعفران (. Crocus Sativus L) در دو روش آبیاری کرتی و جویچه اینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
15دریافت فایل PDF مقاله( Crocus Sativus L. ) اثر روش و دور آبیاری بر طول دوره و مقدار گلدهی زعفراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
16دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک با روش معکوس در شرایط مزرعه اینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
17دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی بارندگی در استان فارس با استفاده از مدل دو جزئیدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین مساحت بهینه ریز حوضه های کشت درختان دیم برای طراحی سیستم های جمع آوری آب باران با استفاده از مدل رایانه ای بر اساس روشهای احتمالاتیدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
19دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین طول فاصله زمانی وقوع رگبارهای زودرس از ابتدای پائیز با مقدار بارندگی سالانه دراستان کرماناولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی1379
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی توزیع شدت بارش در پایه های زمانی مختلف در استان فارسدومین همایش ملی فرسایش و رسوب1379
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش آبیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوریدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی سادهدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
24دریافت فایل PDF مقالهنگرشی دوباره بر پژوهش‌های بازده آبیاری در جمهوری اسلامی ایراناولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی1383
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف تخمین تبخیر - تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع به کمک داده های اندازه گیری شده با لایسیمتر وزنینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین تبخیر - تعرق بالقوه و ضریب گیاهی زعفران با استفاده از لایسیمتر بیلان آبینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
27دریافت فایل PDF مقالهکاربرد معادله هورتون برای شبیه سازی نفوذ آب در آبیاری جویچه ای در خاک سری دانشکده (باجگاه - استان فارس)نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل کامپیوتری MSM با استفاده از داده های لایسیمتر آبی در منطقه کرکج تبریزنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
29دریافت فایل PDF مقالهتهیه کاربرد مدل رایانه ای مدیریت وبرنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان حجمی آب در خاکنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
30دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقدار بهینه آب و نیتروژن با استفاده از مدل کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت (MSM)نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
31دریافت فایل PDF مقالهتخمین توابع هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط مزرعهنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
32دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک باوجود سطح ایستابی متفاوتنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
33دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک با وجود سطح ایستابی متفاوتنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد آب شور بر پارامترهای نفوذ خاک سری دانشکده در روشهای آبیاری مستمر و متناوبسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
35دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شبکه اندازه گیری ارتفاع سطح آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ،مطالعه موردی: دشت مهر واقع در جنوب استان فارسسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
36دریافت فایل PDF مقالهتخمین تبخیر- تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کم آبیاری گیاه زعفران در منطقه باجگاه استان فارسدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
38دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
39دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب و کود مصرفی ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای - نواریدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
40دریافت فایل PDF مقالهتهیه مدل شبیه ساز برنامه بندی آبیاری گندم زمستانه استان فارس با استفاده از شبیه سازی تصادفی بارشاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
41دریافت فایل PDF مقالهطراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها برخصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاکدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
43دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سوزاندن بقایای گیاهی و برگرداندن آنها بر روی تغییرات ماده آلی خاک، جمعیت میکروارگانیسمها وعملکرد جواولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
44دریافت فایل PDF مقالهجذب آب از سطح ایستابی کم عمق وشور توسط گِیاه پسته (رقم بادامی زرندی )در شرایط دیم و آبی در گلخانهدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمک آب زیرزمینی برتامین نیاز آبی و محصول برنج تحت مدیریت کم آبیاری در گلخانهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت اعتماد در توزیع آب مطالعه موردی در کانال اردیبهشت از شبکه سد درودزنچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی چاههای حفر شده در اراضی تحت پوشش کانال اردیبهشت واقع در شبکه آبیاری سد درودزنچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توزیع آب به روش حجمی در کانال اردیبهشت در اراضی زیردست سد درودزنچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
49دریافت فایل PDF مقالهاثر بنتونایت سدیمی بر معادله نفوذ آب در خاک لوم شنی و طول جویچه در طراحی آبیاری جویچه ایپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
50دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب مصرفی پنبه با وجود بارش در فصل رشد در آبیاری بارانیدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم در منطقه باجگاهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
52دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری تبخیر تعرق واقعی برنج در شرایط کم آبی و حضور آب زیرزمینی کم عمق درستون های کشت در گلخانهاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
53دریافت فایل PDF مقالهاثر توزیع بارش بر عملکرد گندم و جو دیم در استان چهارمحال و بختیاریدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
54دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش بهینه سازی کاربرد آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرتچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی برهمکنش کم آبیاری و شوری بر رشد و عملکرد برنجیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع مکانی ویژگی های هیدرولیکی خاک در مزرعه در یک خاک سنگریزه ای آهکییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
57دریافت فایل PDF مقالهاثر آبشویی بر اصلاح خاک و کشت مجدد زعفرانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
58دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی مقادیر بهینه روی و بر مصرفی گیاه ذرت؛ مطالعه موردی منطقه زرقانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
59دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف آب آبیاری، کود دامی و کود اوره بر رشد و عملکرد زعفرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
60دریافت فایل PDF مقالهاثر ماده آلی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک در مکش های مختلفدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم و برآورد ماده خشک با نرم افزار CropSystدومین همایش ملی آب، انسان و زمین1394
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری برای کلزای پاییزه در منطقه باجگاه استان فارسدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سال های کشت در برهمکنش شوری آب آبیاری، کود آلی و روش کاشت برعملکرد زعفرانچهارمین همایش ملی زعفران1394
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های تعیین کسر آبشویی برای مدیریت آبیاری با آب شورسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
65دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی شوری خاک با استفاده از مدل SALTMEDاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
66دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق واقعی، بازده مصرف آب و راندمان آبیاری مزارع گندم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با استفاده از سنجش از دورهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
67دریافت فایل PDF مقالهافزایش بازده مصرف آب درختان پسته با استفاده از آبیاری بخشی ریشه در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحیدومین همایش ملی پسته ایران1397
68دریافت فایل PDF مقالهبازده مصرف آب ذرت در مقادیر مختلف تنش آبی و کمبود نیتروژندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399

مقالات علیرضا سپاسخواه در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 107 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا سپاسخواه

تماس با علیرضا سپاسخواه


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا سپاسخواه

پشتیبانی