ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه برای سیب زمینی تحت رژیم های متفاوت آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI15_055

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه سیب زمینی، طرحی در سال 1397 به صورت اسپلیت- پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد اجرا شد. این آزمایش شامل روش آبیاری قطره ای زیر سطحی در کرت های اصلی و چهار سطح آبیاری آبیاری کامل، کم آبیاری 80 و 65 درصد و خشکی 75 درصدی موضعی ریشه در کرتهای فرعی، در سه تکرار برای سیب زمینی (رقم بورن) با طول دوره ی رشد 120 روز، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، روند تغییرات مقدار شاخص تنش آبی گیاه در تیمارهای کم آبیاری برای آبیاری قطره ای زیر سطحی به ترتیب بین 0/15 تا 0/49 بهدست آمد. رابطه شاخص تنش آبی گیاه با عملکرد محصول Y برای آبیاری قطرهای زیرسطحی به ترتیب برابر Y=-101.61 CWSI+70.97 به دست آمد. میزان عملکرد محصول تی مارهای FI، ، و در آبیاری قطرهای زیرسطحی بهترتیب 48/6، 44/3، 29/6 و 21/8 تن در هکتار بهدست آمد. حداکثر حجم آب مورد نیاز و مصرفی گیاه برای تیمار FI به ترتیب برابر 4202/4 و 4590/2 مترمکعب در هکتار به دست آمد. نتایج نشان داد جهت دستیابی به بالاترین عملکرد در روش آبیاری قطرهای زیرسطحی، گیاه سیب زمینی باید در محدوده ی 0/15 تا 0/23 شاخص تنش آبی گیاه، آبیاری گردد.

نویسندگان

کبری خیری شلمزاری

شجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

امیر سلطانی محمدی

استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

سعید برومندنسب

استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

بیژن حقیقتی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری.