فصلنامه مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف

Management and use of non-conventional waters

نشریه ی علمی "مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف" پذیرای مقالات فارسی در انواع مقاله کامل علمی پژوهشی و مقاله گزارش کوتاه (گزارش فنی) است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

با عنایت به نامه ی شماره ۲۷/۱۱/۱/۹۶۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ در خصوص راه اندازی نشریه مدیریت و کاربرد آب های نا متعارف، مراتب در هجدهمین جلسه کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مطرح و با راه اندازی نشریه موافقت شد.

مجله مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف با هدف ارزیابی فرصت ها، نگرانی ها، مخاطرات، چالش ها و تهدید آب های نامتعارف و به منظور هم افزایی و جامعیت بخشی به فعالیت های علمی و پژوهشی تخصصی و بین رشته ای مرتبط با این آب ها، سعی دارد تا به شکل تخصصی از جهات مختلف به موضوع مدیریت و کاربرد آب های نامتعارف بپردازد.

محورهای مرتبط با نشریه :

ذخیره سازی آب های نامتعارف
بازچرخانی آب های نامتعارف
کاربرد و استفاده از آب های نامتعارف
دفع و رهاسازی آب های نامتعارف


انواع آب های نامتعارف موضوع مجله:

پساب ها و فاضلاب های شهری و صنعتی
پساب ها و زه آب های کشاورزی
پساب های بیمارستانی و خاص
آب های خاکستری
پساب سیستم های آب شیرین کن
آب دریا
آب های شور
منابع آب متاثر از آب های نامتعارف


زمینه های موضوعات مجله:

مهندسی عمران
مهندسی آب و آبیاری
خاکشناسی و علوم خاک
زراعت
محیط زیست
آب های زیرزمینی
شیلات و آبزیان
بهداشت محیط، سلامت عمومی
علوم پزشکی
شیمی آب
میکروبیولوژی
حقوق محیط زیست
جامعه شناسی
روانشناسی