مجله پژوهش های تولید گیاهی

Plant Production Research

این نشریه در زمینه تولید  گیاهان زراعی، باغی، مرتعی و  دارویی مقالات ارسالی را مورد ارزیابی قرار می دهد.  محتوی مقالات باید در یکی زمینه های اصلاح نباتات ، اکولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی پس از برداشت، بیوتکنولوژی، علفهای هرز و بیماری های گیاهی، کشاورزی پایدار، بهزراعی گیاهان زراعی و باغی، تکنولوژی بذر، مدلسازی، مرتبط با تولید گیاهی در سطح مزرعه، باغات، گلخانه و یا با برداشت های صحرایی باشد.


 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات