ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدرضا عامریان

Mohammadreza Amerian

ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180772)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا عامریان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا عامریان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
رئیس کنفرانس

مقالات محمدرضا عامریان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان همزیستی میکوریزای آرباسکولار (AM) دربرخی گیاهان شوری پسند در ذخیره گاه زیست سپهر توران (جنوب شرقی شاهرود)دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای نیتروژنی بر آلودگی مزارع و آبهای زیر زمینی و راههای مقابله با آناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهنقش کودهای بیولوژیک بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در اکوسیستم زراعیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر میزان کلروفیل کل ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوطهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اسید هیومیک بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتاب گردان(Helianthus annuus) در سطوح مختلف کادمیوماولین همایش ملی گیاه پالایی1390
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی کود بیولوژیک نیتروکسین و کود شیمیایی اوره بر تجمع ماده خشک، ارتفاع و درصد روغن ارقام مختلف سویااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبرسی تأثیر آلودگی سرب بر برخی از صفات رویشی و میزان کلروفیل در گیاه ذرتششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد میکوریزا و کلات EDAT، بر برخی از صفات رویشی گیاه ذرت در سطوح مختلف آلودگی سربششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
10دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف تنش خشکی و برگزدایی و حذف تاسل بر برخی از صفات زراعی ذرت دانهای رقم دابل کراس 370نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوطنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ورمی کمپسوت برعملکرد نخود درشرایط تنش وغیرتنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و پرایمینگ بذرتوسط باکتریهای آزوسپیریلیوم و ازتوباکتربرخصوصیات رشد عملکرد و اجزای عملکرد ذرتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی همزیستی قارچ میکوریزا آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم برنسبت برابری زمین ومیزان فسفرخاک درکشت مخلوط افزایشی دوگیاه لوبیا چشم بلبلی و ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرزئولیت و قارچ مایکوریزا بربرخی صفات رویشی شبدربرسیمTrifolium alexandrium)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرتقسیط نیتروژن و کاربرد اسیدهیومیک برعملکردو اجزای عملکردذرت دررقابت باعلف های هرزدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد قارچ میکوریز در جذب کادمیوم در گیاه آفتابگرداناولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش فلز سنگین کادمیوم بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه آفتابگرداناولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و فسفات زیستی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگرداناولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره براجزاء عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگرداناولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خصوصیات مرفولوژیک دو رقم آفتابگردان(Helianthus annus)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم آفتابگردان (Helianthus annus)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخوددیم بهاره درمنطقه جوانرودششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تلقیح باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و فرسودگی بذر بر ذرتیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شوری بر توسعه شبکه ریسه های خارجی قارچ های آرباسکولار میکوریزا در خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
27دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تاثیرپذیری گیاهان هالوفیت از همزیستی میکوریزییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایم مضاعف ویو، هالوهاردنینگ پرایمینگ و سطوح تقسیط نیتروژن بر اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت زودرسسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثرلوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
30دریافت فایل PDF مقالهاثر ورمی کمپوست، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از قارچ میکوریز و گیاه آفتابگردان در زیست پالایی کادمیوم از خاک در سطوح مختلف فسفرهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد میکوریزا آربوسکولار و کودهای آلی ورمیکمپوست و هیومیک اسید بر غلظت پتاسیم در برگ و غده سیب زمینی در یک خاک غنی از پتاسیماولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
33دریافت فایل PDF مقالهکاربرد زئولیت در سطوح مختلف فسفر در زراعت مناطق خشکدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
34دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر کود های بیولوژیک و بیوچاربر برخی صفات فیزیولوژیک در زراعت لوبیا چشم بلبلی در مناطق خشکدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار در همزیستی قارچ مایکوریزا در زراعت لوبیا چشم بلبلی در مناطق خشکدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار و نیتروژن بربرخی صفات کمی ذرت درشرایط کم آبیاریکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد کودهای آلی و زیستی در اثر گذاری بر وزن خشک کل بوته نخود دیم در زمانهای مختلف و میزان فسفر خاکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
38دریافت فایل PDF مقالهکاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخودکنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مدیریت بر میزان ترسیب کربن در خاک مزارع گندم در مراحل مختلف رشد در منطقه شاهروددومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیرت زراعی بر روند تغییرات تنفس خاک در مزارع گندم در منطقه شاهروددومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی فلومیکس تلقیح با ریزوبیوم جاپونیکم و سطوح مختلف گوگرد الی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویاتحت شرایط و جین علف های هرزسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گوگرد آلی، محلول پاشی فلومیکس و تلقیح باریزوبیوم جاپونیکم بروزن خشک علف های هرز، عملکرد واجزای عملکرد سویا و وزن خشک علف های هرز تحت شرایط عدم وجین علف های هرزسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
43دریافت فایل PDF مقالهاثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر میزان اسانس و تجمع فلاونوئید درنعناع فلفلی تحت تنش شوریدومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1395
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک مایع بر عملکرد، اجزا عملکرد و صفات مورفولوژیک در نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorins L.) در شرایط کم آبیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
46دریافت فایل PDF مقالهاثر متیل جاسمونات و هزیستی قارچ Piriformospora indica بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita)همایش ملی گیاهان دارویی1395
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانوکودبور، بیوچار و میکوریزا بر برخی صفات رشدی بادام زمینیهمایش ملی گیاهان دارویی1395
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد متانول بر خصوصیات زراعی کنجد رقم هلیلهمایش ملی گیاهان دارویی1395
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد امواج فراصوت بر خصوصیات جوانه زنی کنجد رقم هلیلهمایش ملی گیاهان دارویی1395
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نانوکودبور بر برخی صفات رشدی بادام زمینیچهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی1396
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میکوریزا بر کیفیت باکتریایی خاک و دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پسابپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر همزیستی میکوریزا بر ریخت شناسی ریشه و اندام هوایی دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پسابپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد میکوریزا آربوسکولار و کودهای آلی ( ورمی کمپوست و اسید هیومیک) بر غلظت فسفر در برگ و غده سیب زمینی در یک خاک غنی از فسفرچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلولپاشی براسینواستروئید بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم تحت تنش خشکیسومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1398
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هورمون براسینواستروئید بر واکنشهای فیزیولوژیکی برخی ژنوتیپهای گندم تحت تنش کم آبیسومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1398
56دریافت فایل PDF مقالهاثر میکوریزا بر رنگیزه های فتوسنتزی و درصد فسفر دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پسابپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میکوریزا بر مورفولوژی ریشه دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پسابپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
58دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میکوریزا بر ویژگی های کیفی دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پسابپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محرک پیش تیمار کودهای نانو (اکسید آهن ، اکسید بر و اکسید روی) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار در شرایط تنش خشکیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بذر با موادآلی (اسید سالسیلیک ، اسید آسکوربیک و اسید هیومیک) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار در شرایط تنش خشکیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
61دریافت فایل PDF مقالهتأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اورهدومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
62دریافت فایل PDF مقالهجنین زایی سوماتیکی و باززایی غیر مستقیم ریزنمونه های برگ و دمبرگ گیاه دارویی سرخارگل Echinacea purpurea Lسومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1399
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدگیاهی برکالوس زایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea purpurea )هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
64دریافت فایل PDF مقالهباززایی غیرمستقیم از ریزنمونه های برگی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همزیستی توام قارچ میکوریزا آرباسکولار وباکتری ریزوبیوم برکشت مخلوط ذرت ولوبیاکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389

مقالات محمدرضا عامریان در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 131 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدرضا عامریان

تماس با محمدرضا عامریان


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا عامریان

پشتیبانی