خانم دکتر فاطمه کاراندیش

Dr. Fatemeh Karandish

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272364)

36
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی