آقای دکتر جمال حکمتی

Dr. Jamal Hekmati

دکتری علوم باغبانی

Researcher ID: (76045)

17
2
3
1
5
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور بوکان(1395-1396)
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور مهاباد(1393-1396)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس رسمی دادگستری (1382-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • GIS - سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان آذربایجان غربی (1401)
 • همایش تخصصی ارتقا سطح علمی کارشناسان گلخانه - سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان آذربایجان غربی (1401)
 • آشنایی با نرم افزار آماری SAS - سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان آذربایجان غربی (1393)
 • آشنایی با "پایگاه NCBI" - هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه همدان (1392)
 • پیوند سوزنی برگان - هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه همدان (1392)

سایر موارد

 • داور نشریه زراعت دیم ایران،موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور،مراغه
 • داور نشریه پژوهش های بذر ایران،دانشگاه یاسوج
 • داور نشریه علمی پژوهشی روابط خاک و گیاه دانشگاه صنعتی اصفهان
 • داور نشریه علمی _ پژوهشی دو فصلنامه علوم سبزی ها،دانشگاه ایلام
 • داور نشریه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، تهران
 • داور نشریه فرآیند و کارکرد گیاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • داور نشریه علمی مدل سازی و مدیریت آب و خاک، دانشگاه محقق اردبیلی
 • داور نشریه باغبانی و تحقیقات پس از برداشت(JHPR)، دانشگاه بیرجند
 • داور نشریه گیاهان دارویی، دانشگاه شهرکرد(شهر قدس)