آقای دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی

Dr. Ruhollah Taghizade Mehrjerdi

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (5127)

44
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی