خانم افسانه خلیلی

Afsaneh Khalili

کارمند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدرس دانشگاه

Researcher ID: (466998)

3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران