آقای دکتر علی اکبر فدائی تهرانی

Dr. Aliakbar Fadaei tehrani

دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400011)

28
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی