خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 368
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 391
رتبه علمی در کل کشور: 455
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 36
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

برآورد تولید پهن برگان علفی مراتع نیمه خشک با استفاده از ترکیب داده های سنجش از دور و روش های آماری نوشته صلاح الدین زاهدیبرآورد کربن الی سطح خاک بااستفاده از داده های ماهواره ای و متغیرهای محیطی در حوزه آبخیز چهلگزی سنندج نوشته صلاح الدین زاهدیبررسی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی اکسشنها و گونه های Lathyrus نوشته مصطفی نعمتی پیکانیضرورت تدوین طرح اجتماعی مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، با نگاهی به آمار آتش سوزی در استان آذربایجان غربی نوشته مازیار حیدریبررسی عمده طرح های جنگلداری اجرا شده و در دست اجرای کشور در راستای احیاء و توسعه جنگل نوشته مازیار حیدریترکیب گونه ای توده های جنگلی و بهره برداری های آسیب زا از جنگل های شهرستان بانه نوشته مازیار حیدریاصول مدیریت دام در مراتع سارال کردستان نوشته کاظم ساعدیبررسی آفات و بیماری های مهم درختان صنوبر Populus spp و بید Salix spp در استان کردستان نوشته مازیار حیدری و بایزید یوسفیتاثیر چرای دام برخصوصیات پوشش گیاهی و تنوع گونه ای (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی خامسان -کامیاران ) نوشته آزاد رستگارتهیه مدل پیش آگاهی کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana بر مبنای فنولوژی تابع دما نوشته صلاح الدین کمانگرنخود تیپ دسی در ایران، وضعیت موجود و چشم انداز آینده نوشته همایون کانونیارزیابی ژرم پلاسم نخود دسی به منظور شناسایی ژنوتیپهای با ساختار زراعی مطلوب نوشته همایون کانونیچهارچوب زمانی - مکانی بهره برداری از محصول غیر چوبی گزو در جنگل های شهرستان بانه نوشته مازیار حیدریمقایسه مولفه های تولید گندم آبی نظام های بهره برداری دهقانی، تجاری و تعاونی تولید در استان کردستان نوشته بهروز توپچیروند تکامل خاک در خاک های درجا توسعه یافته در یک زمین نمای کوهستان (مطالعه موردی: روستای باندر) نوشته مریم اوسطبررسی اثر میزانهای مختلف بذر کشت شده بر عملکرد علوفه گونه یونجه یکساله Medicago rigidula در کردستان نوشته بایزید یوسفیآت اکولوژی جاشیر (Prangos ferulacea ) در استان کردستان نوشته جمال حسنیتعیین ارزش غذایی گیاه علوفه ای جاشیر(Prangos ferulacea) در مراحل مختلف فنولوژی در مراتع سارال کردستان نوشته رحمن ابن عباسی و حسین معروفیمطالعه ویژگیهای آناتومیکی گونه هایی از جنس درمنه (Artemisia L.) در استان آذربایجان غربی نوشته کاظم ساعدیمقایسه عملکرد کشت مخلوط و تک کشتی گیاهان مرتعی لگوم و گراس با میزان های متفاوت بذر در شرایط دیم نوشته جمال حسنی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

اصول نهالکاری (1361)گزارش نهایی بررسی اثرات زمان و میزان مصرف کود اوره معمولی و اوره با پوشش گوگردی بر روی عملکرد گندم آبی (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1374)مجموعه گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان (1370)گزارش نهایی بررسی ارقام گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم (1378)گزارش نهایی بررسی مشاهده ای ارقام گندم زمستانه و فاکولتاتیو در آزمایشات مقایسه عملکرد (1378)گزارش نهایی بررسی ارقام جو در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد در شرایط دیم (1378)گزارش نهایی بررسی و تعیین نیاز غذایی ارقام گندم آبی در کردستان (‮‭1363 - 66‬) (1371)معرفی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان (1372)گزارش نهایی بررسی توده های در حال تفکیک جو در شرایط دیم (1378)گزارش نهایی: بررسی میزان بذر کشت شده و تعیین زمان مصرف کود اوره در زراعت گندم دیم (‮‭1364-1368‬) (1372)گزارش نهایی بررسی و تعیین غذایی نخود دیم در استان کردستان (‮‭1363 - 1366‬) (1372)گزارش نهایی: بررسی و تعیین نیاز غذایی گندم دیم در ایستگاه تحقیقات خاک و آب خرکه کردستان (‮‭1362 - 65‬) (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1373)گزارش نهایی اجرایی طرحهای تحقیقی ترویجی سال زراعی ‮‭73-74‬ (1374)گزارش پژوهشی بررسی ارقام و لاینهای گندم در آزمایش مقدماتی عملکرد آبی (1375)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات میزان، زمان مصرف و منابع مختلف کودهای ازته شیمیایی در گندم دیم (1376)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1373)گزارش نهایی بررسی ومقایسه عملکرد ارقام نخود تیپ دسی (1378)گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان (1376)گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان (1377)گزارش نهایی بررسی در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد نخود سفید بهاره دیم ‭(96 - City - sp)‬ ()گزارش نهایی بررسی ارقام جو در آزمایشات مقایس عملکرد در شرایط دیم (1377)گزارش نهایی بررسی ارقام جو در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد (1377)تعیین آب مصرفی پتانسیل یونجه با استفاده از لایسیمتر ( ‮‭1374 - 76‬) ()بیماری کوکسیدیوز در مرغ و بوقلمون (1365)