ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدعلی باغستانی

Mohamad Ali Baghestani

استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179748)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدعلی باغستانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
هیات تحریریهفصلنامه به زراعی کشاورزی

مقالات محمدعلی باغستانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای نیتروژن بر کارایی علف کش گلای فوزیت روی کنترل علفهای هرز و صفات کیفی چایششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل تلفیقی علف های هرز در زراعت پایدار ذرتاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روشهای مختلف مدیریت علفهای هرز برهزینه های تولید برنجهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تون رقابتی 11 رقم از ژنوتیپ های گندم مناطق سرد کشور نسبت به علف هرز سلمهترههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
5دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از غاز در کنترل بیولوژیک علف های هرز پنبهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیک برنج تحت کاربرد توام علف کش و کونوویدرهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی بر علف های هرز مزارع برنجاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد توام علف کش و کونوویدر برعلفهای هرز مزارع برنج با تاکید برسوروفEchinochloa crus – galli و اوریاسلام Cyperus difformisدرمنطقه مازندرانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی چندعلف کش دررژیمهای مختلف آبیاری برکنترل علفهای هرزگلرنگیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان رقابتی 11 رقم ازژنوتیپهای گندم مناطق سردکشورنسبت به علف هرزچاوداریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان و میزان مصرف دوپهن برگ کش توصیه شده برکنترل علف هرزتاج خروس Amaranthus retroflexus درمزارع ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کنترل علف های هرزبربرخی ازصفات زراعی ذرت دانه ایدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده ازبرخی گیاهان پوششی زراعی و مرتعی درمبارزه با علفهای هرزدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیرعلفکش جدید فورام سولفورون +یدوسولفورون درافزایش عملکردواجزاء عملکردذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاشت مالچ زنده در مدیریت اکولوژیکی علف های هرزباغات مرکباتکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رقابتی علف هرز خاکشیر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم در منطقه کرجهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد برنج با تاکید بر کاهش مصرف علف کش هاهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی علف کش های متری بوزین و پنتر در کنترل علف های هرز گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مقاومت خردل وحشی استان خوزستان به علف کش هاپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم کرمانشاهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی برهمکنش باریک برگ کش ها و کودهای ریزمغذی در کنترل علف های هرز مزارع گندم استان چهار محال و بختیاریپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی علف کش فورامسولفورون + یدوسولفورون + سیفنر ایزوگزادیفن (مایسترادی) با علف کش های ثبت شده مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان اختلاط دو علف کش اولتیما و برومایسید ام آ در کنترل علف های هرز ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی علف کش های ثبت شده در مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با باریک برگ کش های رایج مزارع گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه علف کش های گروه ALS و ACCase در کنترل بروموس (Bromus japonicus)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اختلاط پهن برگ کش های کاربردی در مزارع گندم با کودهای ریز مغذی بر علف های هرز پهن برگ و عملکرد گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی مواد افزودنی مختلف روی کارآیی علفکش نیکوسولفورون در مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علفکش مایستر ادی (3/1% OD) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانهای استان خوزستانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
31دریافت فایل PDF مقالهاثر دزهای مختلف علفکش بوتاکلر بر صفات رشدی علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنجپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر علف کش های اولتیما، برومایسید ام آ و مایسترادی در کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانه ای کرمانشاهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان اختلاط علفکش برومایسید آام با ریز مغذی ها در مزارع گندمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مواد افزودنی در افزایش کارایی علف کش متسولفورون متیل + سولفوسولفورون (توتال) در کنترل جودره (Hordeum spontaneum)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت تلفیقی علف هرز کاتوس (.Cynanchum acutum L) در آبیکپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت تلفیقی بر کنترل علف های هرز مزارع ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر تراکم سوروف و عملکرد دو رقم برنج طارم محلی و شفقپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جاروییهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی کنترل بر تراکم علفهای هرز گندم پاییزه ( Triticum aestivum)همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشتهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرزذرتدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
42دریافت فایل PDF مقالهنسل جدید نظام های مدیریت علف های هرز و جهت گیری های آینده در تحقیقات علف های هرز کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
43دریافت فایل PDF مقالهقابلیت رقابت سویا با علف های هرزهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز چاودارهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرز ذرتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش مایستر ادی در کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانه ای ایرانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی خصوصیات زراعی و شاخص برداشت سیر (Allium Sativum L.) متاثر از کاربرد علفکشهای مختلف در مازندرانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
48دریافت فایل PDF مقالهکاربرد علفکشها در مزرعه سیر (Allium Sativum L.) و تاثیر آن بر خصوصیات زراعی وعملکردی آن در مازندرانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علفکش بوتاکلر بر کنترل علف های هرز و بهبود رشد برنجششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
50دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر دماهای مختلف بر واکنش علف هرز جودره به علف کش سولفوسولفورونششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394

مقالات محمدعلی باغستانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
2دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علف کش فورام سولفورون (اکوییب)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکش هافصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش برخی گیاهان کشت شده در تناوب با گندم نسبت به بقایای علفکش های سولفونیل اوره در استان خوزستانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه زنی بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens )فصلنامه حفاظت گیاهان1389
6دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روش های مختلف زراعی و شیمیاییفصلنامه حفاظت گیاهان1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و بروموکسینیل+ ام سی پی آ (برومایسیدام‎آ) در کنترل علف های هرز ذرت در جیرفتفصلنامه حفاظت گیاهان1393
8دریافت فایل PDF مقالهتوزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخلفصلنامه حفاظت گیاهان1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک نژاد وبرخی از گونه های علف های هرز با استفاده ازروش هم ارز کده آگارفصلنامه به زراعی کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس Cynanchum acutum L در باغ پستهفصلنامه به زراعی کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عامل های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه ای علف های هرزمحصولات زمستانه استان ایلامفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردواجزای عملکردارقام گندم نام Triticum aestivum L دررقابت با چاودار Secale cereale Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (.L strumarium Xanthium )و تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus )بر عملکرد و اجزای عملکرد سویافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم کاشت گندم و زمان مصرف علف کش های توتال و آپیروس بر کنترل علف هرز جو دره در گندمزارهای استان فارسفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
15دریافت فایل PDF مقالهشدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی Triticum boeoticum Boiss و جودره Hordeum spontaneum K.Koch در سطح مزارع گندم دیم استان لرستانفصلنامه حفاظت گیاهان1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 56 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدعلی باغستانی

تماس با محمدعلی باغستانی

شماره تلفن: 98 21 22403695

به اشتراک گذاری صفحه محمدعلی باغستانی

پشتیبانی