ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سلیمان جمشیدی

Soleyman Jamshidi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176880)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سلیمان جمشیدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو کمیته علمی - هیات داوراناولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان

مقالات سلیمان جمشیدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی نسل جدید سرریزهای پلکانیهمایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1389
2دریافت فایل PDF مقالهاتوآللوپاتی پسمانهای سورگوم جارویی و تأثیر آللوپاتیک آن بر گندم، جو و گوجه فرنگیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خودمسمومی درون و بینواریتهای در چند اکوتیپ یونجه در شرایط آزمایشگاهیدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
4دریافت فایل PDF مقالهپویایی خاصیت آللوپاتیک ریشه و شاخ و برگ سورگوم جارویی بر گندمدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برهمکنش اتواللوپاتیک درون گونهای ریشه در چند رقم گندم نان متداول در ایراندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آللوپاتیک غلظت های مختلف عصاره برگ علف هرز تاج خروس روی پنج رقم سورگومدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاریخ کاشت برعملکرد اجزای عملکرد وامکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه گندم در دشت مغاناولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر دماهای مختلف بر ویژگیهای مختلف ارقام نخود در مرحله 4 برگی در شرایط گلخانههمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرعلفکش های پیش رویشی وپس رویشی درکنترل علف های هرز کشت دوم سویا در منطقه مغانهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد کودهای فسفره و محلولپاشی با کلرید کلسیم بر بیماری پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رگرسیونی مصرف متانول با رشد و عملکرد لوبیانخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم کاشت برشاخصهای عملکرد ارقام نخود درمنطقه میانهدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پیش تیمار پرایمینگ بذربرشاخصهای جوانه زنی بذرعدسدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر بازدارندگی دو گیاه رازیانه و گزنه روی باکتری Ralstonia solanacearum در شرایط آزمایشگاهیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بازدارندگی عصارههای مختلف پنچ گونه گلسنگ روی باکتری Ralstonia solanacearum عامل پوسیدگی سیبزمینی در شرایط آزمایشگاهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بازدارندگی عصاره الکلی گیاه سنبل بیابانی ترکمنستانی بر روی باکتری عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگیاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پیش تیمار بر جوانه زنی و رشد اولیه ذرت با سطوح مختلف پیری زودرساولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
18دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بر بهبود خصوصیات رشد بذور پیاز در سطوح مختلف پیر یاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر اتوآللوپاتیک اندام های مختلف گیاهی بر خصوصیات جوانه زنی در چهار رقم برنج ایرانیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتیک یونجه ، مریم گلی اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه گندماولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آللوپاتیک یونجه، هزینگلی، اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت در عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و فوزاریوم سنبله ارقام و ژنوتیپ های گندمدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی رازیانه بر روی باکتری Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاهیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
24دریافت فایل PDF مقالهتأثیر چند قارچکش متداول بر خصوصیات جوانه زنی چند رقم برنج ایرانیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی سورگوم جاروییسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
26دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف متانول در زمان های مختلف بر عملکرد لوبیادومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
27دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف متانول در زمان های مختلف بر عملکرد لوبیادومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای کودهای شیمیایی در مقایسه با کود حیوانی بر عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی به لیمواولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جاروییهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشتهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی (Phaselous Vulagr)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین کمیت و کیفیت ترکیبات فنلی قیاق و واریته های متداول سورگوم زراعی در ایراندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر ضدباکتریایی اسانس گل و غصاره اندامهای گیاهی سرخارگل بر باکتریRalstonia solanacearum در شرایط آزمایشگاهدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
34دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی و بهبود کیفیت آسفالت بوسیله مواد افزودنی سلولزداراولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
35دریافت فایل PDF مقالهاث رمحلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رویشی سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench) در شرایط مزرعهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
36دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی سرخارگل Echinacea (L.) Moench) purpurea در شرایط مزرعهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
37دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر عملکرد سرخارگل )Echinacea purpurea (L.) Moench) در شرایط مزرعهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
38دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل محلول پاشی برگی سطوح مختلف سالیسلیک اسید و اندام گیاهی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل )Echinacea purpurea (L.) Moench) در شرایط مزرعهاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
39دریافت فایل PDF مقالهاثر ضدقارچی اسانس اسطوخودوس و جاشیر روی قارچ های بیماری زای گیاهیاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضدباکتریایی غلظت های مختلف اسانس مرزه به منظور کنترل ارگانیک باکتری های عامل پوسیدگی سیب زمینیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
41دریافت فایل PDF مقالهکنترل بیولوژیک باکتری های عامل بیماری پوسیدگی سیب زمینی با استفاده از اسانس گیاه دارویی مریم گلیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 69 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سلیمان جمشیدی

تماس با سلیمان جمشیدی


به اشتراک گذاری صفحه سلیمان جمشیدی

پشتیبانی