بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (.L strumarium Xanthium )و تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus )بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-40-2_017

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تراکم های منفرد و توام علفهای هرز توق و تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، آزمایشی در سال زراعی86‐85 13درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. علف هرز توق در تراکم های صفر، 2، 8،4 و علف هرز تاج خروس در تراکم های صفر، 4 ،8 و 12 بوته در متر ردیف به صورت منفرد و نیز توام در فاصله 15 سانتیمتری و در دو طرف ردیف بوته های سویا کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم های مختلف توق و تاج خروس از نظر تاثیر بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و وزن غلاف در بوته در سطح احتمال 1 %تفاوت معنی داری با هم دارند. در حالی که شاخص برداشت محصول تفاوت معنی داری در بین تیمارهای اعمال شده نشان نداد. کاهش عملکرد دانه بسته به تراکم علفهای هرز بین 39 و86 درصد بود. بیشترین کاهش عملکرد دانه نسبت به شاهد با وجین در حضور توام 8 بوته توق و 12 بوته تاج خروس بدست آمد. در تیمار حداکثر تراکم دو گونه، میانگین صفاتی همچون عملکرد بیولوژیک، تعداد و وزن غلاف در بوته به ترتیب 9/79 ،76 و 82 درصد کاهش نسبت به شاهد نشان دادند. بجز در تراکم 2 بوته توق و 4 بوته تاج خروس، با افزایش تراکم علف هرز ارتفاع سویا نیز نسبت به شاهد افزایش یافت.

کلیدواژه ها:

رقابت چند گونه ای ، سویا ، توق ، تاج خروس

نویسندگان

علیرضا یوسفی

دانشجوی سابق دکتری و عضو هییت علمی دانشگاه زنجان،

حسن علیزاده

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدعلی باغستانی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

حمید رحیمیان

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران