خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,427
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,926
رتبه علمی در کل کشور: 238
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 9
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 21 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

توصیه های فنی تولید برنج به روش مدیریت تلفیقی محصول در شمال ایران نوشته فرید بیگی و شهرام نعیمی و حسین رنجبر اقدم و محمدرضا عطاران و همت دادپورارزیابی کارایی دورکننده های شیمیایی در کاهش خسارت پرندگان به بوته های کلزا نوشته ابوالقاسم خالقی زادهکارایی علف کش های دومنظوره آکسیال وان (پینوکسادن+ فلوراسولام) و کاسیک (دیفلوفنیکان+ یدوسولفورون متیل سدیم + فلوراسولام) در مقایسه با علف کش های رایج در کنترل علف های هرز گندم (Triticum aestivum) نوشته محمدرضا کرمی نژاد و مهدی مین باش معینیاثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و نانو فرمولاسیون آن بر فراسنجه های زیستی و رشد جمعیتی سفیدبالک گلخانه،Trialeurodes vaporariorum (Westwood) ، در شرایط آزمایشگاهی نوشته مریم نگهباناثر تنش خشکی بر شاخص های رشدی نهال های چای آلوده به نماتد مولد زخم ریشه (Pratylenchus loosi) و مقدار جمعیت نماتد نوشته زهرا تنها معافیشناسایی گونه های پی تیوم استان همدان و ارزیابی تنوع آن ها با استفاده از نشانگرRFLP نوشته منصوره میرابوالفتحیتهیه جهش یافته های مقاوم به آنتی بیوتیک باکتریPseudomonas fluorescens و بررسی فعالیت و مکانیسمهای آنتاگونیستی آنها بر علیه قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه پنبه نوشته اصغر حیدری و لاله نراقیشناسایی چهار گونه جدید پیتیوم در استان همدان نوشته منصوره میرابوالفتحیفون نماتدهای انگل درختان پسته در سیرجان نوشته شاپور باروتیاثر باکتری ایستایی و باکتری کشی برگ گیاه صبر زرد بر Erwinia amylovora و Xanthomonas arboricola pv. juglandis نوشته ابوالقاسم قاسمیبررسی تاثیرقارچ Monosporascus cannonballus روی شاخصه های رشدی بوته های طالبی و خربزه نوشته ودیعه چراغعلیمطالعه ی تاثیر برخی متابولیت های تولید شده توسط Pseudomonas tolaasii و باکتری های همراه روی قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) نوشته اصغر حیدری و حسین خباز جلفاییتسریع رشد پاییزه و بهبود عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با تیمار قارچ تریکودرما برای تعویق زمان کاشت در اقلیم های سرد نوشته لاله نراقیگونه (Albuginales, Oomycota) Pustula junggarensis، گزارشی جدید برای زیستگان اامیستی ایران نوشته رسول زارعاهمیت بررسی وجود باقیمانده آفت کش ها در محصول خرما نوشته وحیده مهدویبررسی آلودگی آب های زیرزمینی مناطق کشاورزی به باقیمانده آفت کش های پرمصرف نوشته وحیده مهدویپروانه خار یا پروانه رنگارنگ Vanessa cardui L. (Lepidoptera: Nymphalidae)رقیبی برای زنبورعسل در مناطق زنبورداری؟ نوشته هلن عالی پناهارزیابی کارآیی علف کش های انتخابی در کشت نشایی چغندرقند (Beta vulgaris L.) و تعیین بهترین زمان کاربرد آنها نوشته حسین نجفیبررسی کارایی روش های فیزیکی کم هزینه بر کاهش خسارت پرندگان به مزارع کلزا نوشته ابوالقاسم خالقی زادهمقایسه ارقام کلزا از نظر تحمل به آلودگی و کارآیی ترکیبات مختلف علف کشی در کنترل گل جالیز نوشته نوشین نظام آبادی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بررسی شناسایی دشمنان طبیعی بید سیب زمینی‭(phothorimaea operculella Zeller)‬در شرایط صحرایی و انباری (1385)حشرات ایران: فهرست بال غشاییان موجود در موزه ی حشرات هایک میرزایانس (1385)مقایسه مقاومت نسبی ارقام مختلف تجاری انار نسبت به کنه قرمز پاکوتاه انار‭(tenuipalpus punicae P. and B) ‬در ساوه (1385)بررسی تاثیر کنه کش انویدور‭(spirodiclofen) ‬علیه کنه قرمز اروپایی‭(panonychus ulmi koch) ‬و کنه تارتن دونقطه ای‭( tetranychus urticae koch) ‬درختان سیب در استانهای خراسان، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان و تهران (1385)مطالعه تاثیر کنه کش انویدر در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه قرمز مرکبات در شرق و غرب استان مازندران (1385)ارزیابی تاثیر کنه کش انویدور در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه زنگار مرکبات(کنه نقره ای مرکبات) در غرب و شرق استان مازندران (1385)بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و نوسانات جمعیت کنه ‭Rhizoglyphus robini ‬عامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شهرستان گناباد (1385)بررسی بررسی روش های کاربردی پرورش و تکثیر انبوه کفشدوزک نقابدار دولکه ای ‭.chilocorus bipustulatus L ‬جهت استفاده در مبارزه بیولوژیک علیه شپشک های نباتی (1385)بررسی و معرفی علف کش های شیمیایی جدید ایلیکو، ویدمستر و دورینول در کنترل علف های هرز باغ ها (1385)بررسی رقابت چاودار با گندم و تاثیر اختلاط آن بر کیفیت نان (1385)حشرات ایران: فهرست دوبالان موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ‭Diptera (XXVIII) :Tephritidae‬ (1385)بررسی امکان کنترل علف های هرز پنبه با استفاده از کارآیی توام روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی (علف کش های قبل از کشت، پیش رویشی، پس رویشی و کولتیواتور) (1385)بررسی و معرفی علفکش های شیمیایی جدید در کنترل علف های هرز باغ های کشور (1385)بررسی مطالعه گیاهان تیره اویارسلام در ایران (زیر تیره ‭Caricoideae)‬ (1385)بررسی پراکنش و تعیین درصد آلودگی بیماریهای لکه برگی ذرت در استانهای فارس، اصفهان، تهران و مازندران (1385)بررسی اندازه گیری باقیمانده سم کاربندازیم در خیار به روش اسپکتروفتومتری و مقایسه آن با ‭HPLC‬ (1385)بررسی تاثیر حشره کش ایندوکساکارب (آوانت %‮‭15‬) بر کرم غنچه توتون (1385)سنتز ترکیب جلب کننده اتیل 4- تیوسیاناتوبوتیریت و کاربرد آن برای جلب و کنترل سن بذرخوار کلزا‭Nysius Cymoides‬ (1385)بررسی تاثیر قارچ کش جدید کالیبان (بیکربنات پتاسیم) روی بیماری سفیدک سطحی خیار (1385)بررسی تاثیر قارچکش جدید استروبی روی بیماری سفیدک سطحی کدوییان (1385)تعیین خصوصیات سرولوژیکی و بیولوژیکی ویروس زردی بافت مرده باقلا ‭(FBNYV) ‬در ایران (1385)بررسی مقاومت احتمالی سوروف به علف کش های رایج در مزارع برنج ایران (1385)بررسی تاثیر سولفورپد در مقایسه با قارچ کش تیابندارول علیه بیماری های مهم انگورو شناسایی بیمارگرهای قارچی جدایتزی شده (1385)تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (1385)بررسی فنولوژی جمعیتهای پیچک استان تهران (1385)پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در مزارع گندم کشور (1385)جداسازی، تعیین توان بیماری زایی و دامنه میزبانی فوزاریوم های پاتوژن گل جالیز (1385)ارزیابی اثرات اختلاط ارقام و تراکم کاشت بر جمعیت علف های هرز در کشت زمستانه نخود (1396)کارآیی یک کنه کش جدید " کنه مایت 15% SC" در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغهای درختان سیب (1396)ارزیابی تکمیلی تاثیر حشره کش دلتامترین عرضه شده توسط شرکت های مختلف روی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (1396)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: