آقای دکتر جعفر محقق نیشابوری

Dr. Jafar Mohaghegh

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409396)

1
16
36
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی