آقای دکتر احد صحراگرد

Dr. Ahad Sahragard

استاد، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180603)

3
48
2
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی