آقای دکتر یعقوب فتحی پور

Dr. Yaghoub Fathipour

استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (343547)

27
99
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی