واکنش تابعی و تداخل مگس های سیرفید Episyrphus balteatus و Scaeva albomaculata (Dip.: Syrphidae) با تغذیه از شته سبز هلو

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEN-78-91_007

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

واکنش تابعی و تداخل دو گونه مگس سیرفید شکارگر Episyrphus balteatus و Scaeva albomaculata در شرایط آزمایشگاه با دمای ۲ ± ۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۱۰ ± ۵۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از رگرسیون لجستیک مشخص گردید که واکنش تابعی هر دو گونه شکارگر از نوع دوم می باشد. مدل راجرز به منظور تخمین قدرت جستجو (a) و زمان دستیابی (Th) مورد استفاده قرار گرفت. برای لاروهای سنین اول، دوم و سوم گونه E. balteatus مقادیر قدرت جستجو به ترتیب معادل ۰۳۵۹/۰، ۰۴۲۰/۰ و ۰۶۷۷/۰ و مقادیر زمان دستیابی به ترتیب ۲۵۷/۲، ۵۰۶/۰ و ۳۱۶/۰ محاسبه گردید. برای لاروهای سنین دوم و سوم گونه S. albomaculata مقادیر قدرت جستجو به ترتیب ۰۵۹۰/۰ و ۰۶۵۵/۰ و مقادیر زمان دستیابی به ترتیب ۵۷۵/۰ و ۲۵۲/۰ به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده، ارتباط معنی داری میان لگاریتم قدرت جستجو (a) و لگاریتم تراکم لاروهای سن سوم (P) شکارگر E. balteatus وجود نداشت اما این رابطه در گونه S. albomaculata معنی دار بود و مقدار ضریب تداخل برای لاروهای سن سوم این شکارگر با تغذیه از تراکم ۱۰۰ عددی شته سبز هلو معادل ۲۷۴/۰- به دست آمد.

نویسندگان

فرزاد جلیلیان

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

یعقوب فتحی پور

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

علی اصغر طالبی

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

امین صدارتیان

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران