تاثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-12-45_024

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

ارقام مختلف یک گیاه و یا گونه های مختلف گیاهی می توانند ازطریق صفات فیزیکی و بیوشیمیایی و یا به صورت غیر مستقیم از طریق جیره غذایی میزبان، روی ویژگی های رفتاری و کارایی دشمن طبیعی تاثیر بگذارد. این بررسی با هدف تعیین درصد پارازیتیسم و واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Platytelenomus hylas Nixon نسبت به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار . Sesamia nonagrioides Lef و تعیین میزان تاثیر نوع رقم در این ویژگی رفتاری پارازیتوئید به عنوان یکی از روش های ارزیابی کارایی زنبور یاد شده در ارقام مختلف نیشکر انجام گردید. در مزرعه با جمع آوری تخم آفت از مزارع نیشکر در سه رقم تجاری  CP۵۷-۶۱۴ ، CP۴۸-۱۰۳ وCP۶۹-۱۰۶۲، درصد پارازیتیسم در هریک از ارقام تعیین گردید. به منظور تعیین واکنش تابعی زنبور، تخم های جمع آوری شده تا خارج شدن زنبورها در انکوباتور نگه داری شدند. سپس واکنش تابعی زنبور در تراکم های ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۴، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در لوله آزمایش (به ابعاد ۲ × ۱۷/۵ سانتی متر) در مدت ۲۴ ساعت بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده های واکنش تابعی از نرم افزارSAS استفاده شد. تجزیه آماری داده ها نشان داد که میزان پارازیتیسم تخم آفت توسط زنبور P. hylas در بین سه رقم نیشکر دارای اختلاف معنی دار است و میزان پارازیتیسم تخم های آفت متاثر از رقم می باشد. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن نشان داد که رقم CP۴۸-۱۰۳ در یک گروه و دو رقم دیگر در گروه دیگری قرار دارند. مطابق با نتایج این تحقیق، واکنش تابعی زنبور در هر سه رقم مورد مطالعه از نوع سوم است. مقایسه پارامترهای برآورد شده توسط مدل هولینگ برای هریک از آزمایش ها در سه رقم مورد آزمایش نشان داد که قدرت جستجوی زنبور در رقم CP۴۸-۱۰۳ به طور معنی داری بیشتر از دو رقم دیگر است ولی بین ارقام CP۵۷-۶۱۴ و CP۶۹-۱۰۶۲، تفاوت معنی داری دیده نشد. هم چنین زمان دست یابی و حداکثر میزان پارازیتیسم برآورد شده توسط مدل(T/Th) در سه رقم تفاوت داشته و در رقم CP۶۹-۱۰۶۲ به طور معنی داری کمتر از دو رقم دیگر است.