آقای دکتر شهزاد ایرانی پور

Dr. dr Shahzad Iranipour

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378180)

5
38
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی