اثرات غیرکشندگی سه حشره کش روی حشرات کامل بالتوری سبز،Chrysoperla carnea به روش سم شناسی دموگرافیک

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEN-81-1_008

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق پرورش حشرات کامل بالتوری سبز در گلخانه با غذای مصنوعی و پرورش لاروها روی تخم های شب پره ی مدیترانه ای آرد انجام شد. اثر غیر کشندگی حشره کش های اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب با تیمار حشرات کامل بترتیب با غلظت های ۳۱۷، ۴۶ و ۹ میلی گرم ماده ی موثر در لیتر (معادلLC۲۵) به روش سم شناسی دموگرافیک تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شد. بنابر نتایج تجزیه ی واریانس به جز میانگین سن باروری و نرخ ناخالص تفریخ، سایر فراسنجه های تولید مثلی تحت تاثیر قرار گرفتند. نرخ ناخالص زاداوری در شاهد، ایمیداکلوپرید، اندوسولفان و ایندوکساکارب به ترتیب ۶۱۸، ۴۹۲، ۳۱۳ و ۲۷۹ تخم در عمر برای هر ماده بود که از این نظر بین شاهد و حشره کش های اندوسولفان و ایندوکساکارب تفاوت معنی دار مشاهده گردید.در بررسی اثرهای غیرکشندگی حشره کش ها روی حشرات کامل بالتوری سبز، در فراسنجه های رشد جمعیت پایدار اختلاف معنی دار ی بین گروه شاهد و تیمارها مشاهده گردید. میانگین نرخ ذاتی افزایش جمعیت در گروه شاهد و تیمارهای ایمیداکلوپرید، اندوسولفان و ایندوکساکارب به ترتیب ۱۷۹/۰، ۱۶۱/۰، ۱۵۷/۰ و ۱۳۶/۰ به دست آمد. در ارزیابی اثرات زیرکشندگی حشره کش ها روی حشرات کامل ترتیب سمیت ترکیبات به صورت: ایمیداکلوپرید<اندوسولفان<ایندوکساکارب بود. بنابر نتایج این تحقیق حشره کش های اندوسولفان و ایندوکساکارب نسبت به ایمیداکلوپرید اثر بیشتری روی حشره ی کامل بالتوری سبز داشتند. 

کلیدواژه ها:

فراسنجه های تولید مثلی ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت ، ایمیداکلوپرید ، اندوسولفان و ایندوکساکارب

نویسندگان

غلامرضا گل محمدی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی

میرجلیل حجازی

گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

شهزاد ایرانی پور

گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

سید ابوالقاسم محمدی شوطی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز