خانم دکتر رقیه کریم زاده

Dr. Rogayeh Karimzadeh

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

Researcher ID: (398738)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور