آقای دکتر یوسف حسن زاده

Dr. Yusef Hasanzadeh

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177455)

149
61
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی