آقای دکتر حامد تقی زاده

Dr. Hamed Taghizadeh

دکتری مهندسی سازه های هیدرولیکی

Researcher ID: (356268)

15
5
3
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در رئیس هئیت مدیره شرکت مهندسی مشاور ترازآب جامع (1392-1401)