آقای سیدعلی مرتضوی

Seyedali Mortezavi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178750)

263
120
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی