دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

Iranian Food Science and Technology Research Journal

نشریه علمی پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران از سال ۱۳۸۴ به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهدبا همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران منتشر می شود. این نشریه تحقیقات دارای نوآوری در زمینه های مختلف علوم و صنایع غذایی ( فناوری مواد غذایی، مهندسی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی و زیست فناوری مواد غذایی) را جهت استفاده متخصصین این حوزه در داخل و خارج از کشور به چاپ می رساند.

دارای مجوز چاپ ۶ شماره در سال (دو ماهنامه) مقالات (پژوهشی، کوتاه و مروری) به دو زبان فارسی (۴ شماره) و انگلیسی (۲ شماره)

The Iranian Food Science and Technology Research Journal (IFSTRJ) was established in 2005 by Ferdowsi University of Mashhad with the collaboration of Iranian Food Science and Technology Association (IFSTA) through a bilateral Memorandum of Understanding. This journal publishes innovative research in various fields of food science and technology (food technology, food engineering, food chemistry and food biotechnology) for the use of experts in this field inside and outside the country. This Journal is published Bimonthly (six issues per year).

 

Articles in this journal can be submitted in three types of formats: Research, Short, and Review. Additionally, authors have the option to submit their articles in either Persian or English language.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات