آقای دکتر کامیار موقر نژاد

Dr. Kamyar Movaghar Nezhad

پروفسور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مسئول کمیته مدلسازی و شبیه سازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184985)

47
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی