آقای ناصر شاهنوشی فروشانی

Naser Shahnoshi

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178756)

32
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی