دو فصلنامه آب و توسعه پایدار

Journal of Water and Sustainable Development

گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد در سال ۱۳۹۲ اقدام به دریافت مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نموده و طی نامه شماره ۱۲۶۶۳۱/ ۳/۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ، موفق به دریافت اعتبار علمی- ترویجی برای نشریه «آب و توسعه پایدار» شده است. 
هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی است. دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت، شهر و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب، از دیدگاه علمی- کاربردی خواهد بود. بر این اساس، محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر خواهد بود. همچنین نوع مقاله می تواند انتقال مفهوم، انتقال تجربه و یا مطالعه ی موردی باشد. 
۱- آب، اقتصاد و مدیریت 
۲- کیفیت آب و فاضلاب 
۳- انتقال آب و سازه های آبی 
۴- آبیاری و کشاورزی 
۵- منابع آب سطحی 
۶- منابع آب زیرزمینی 
۷- مدیریت منابع آب 

نشریات علمی - ترویجی به نشریاتی اطلاق می گردد که مقاله های تخصصی آن به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی مربوط می پردازد و سطح آگاهی ها و دانش را ارتقاء می بخشد و او را با مفاهیم جدید آشنا می سازد تا دانش بشری را اشاعه و نگرش عالمانه به جهان پیرامونی را تقویت کند. لذا مقاله علمی - ترویجی در زمینه ترویج و بسط آگاهی های علمی دارای اعتبار ویژه خود می باشد و به معنای مقاله علمی پژوهشی ضعیف تلقی نمی گردد.