آقای دکتر مرتضی تهامی پورزرندی

Dr. Morteza Tahamiporzarandi

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407016)

6
28
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی