آقای دکتر محمد نوفرستی

Dr. mohammad noferesti

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182059)

4
49
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی