آقای پروفسور سعید یزدانی

Prof. Saeed Yazdani

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

Researcher ID: (284839)

47
32
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو اقتصاد کشاورزی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استاد تمام دانشگاه ته(1370-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی لندن1364-1370

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در تدریس (1370-1400)