تاثیر روش های استخراج اطلاعات از پرسش نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-45-1_008

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

چکیده مقاله:

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش گذاری نمی شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش گذاری مشروط برای برآورد ارزش های خدمات جنگل ها و سایر ارزش های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش گذاری مشروط، به کار گرفتن روش های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به دست می دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش گذاری می شود، خصوصیات افراد، جامعه ی مورد مطالعه، تعداد نمونه و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده های این مطالعه از طریق تکمیل ۵۰۹ پرسش نامه از ۱۳ استان کشور جمع آوری شده است. تحلیل های اقتصادسنجی داده های روش انتها - بسته و انتها - باز، به ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان داد که برخی از متغیرهای معنی دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (۱۱۲۶۷۰ ریال)، بیش تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (۱۰۲۷۰۰ ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه ی نتایج روش های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب تر بوده و ترجیح داده می شود که درمطالعات ارزش گذاری مشروط مورد استفاده قرار گیرد، ارائه شده است. طبقه بندی JEL : Q۲۳

کلیدواژه ها:

ارزش حفاظتی ، روش ارزش گذاری مشروط ، روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته

نویسندگان

غلامعلی شرزه ای

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سعید یزدانی

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران