پایش علمی در شهر کرج

151کنفرانس51ژورنال
23,264سند علمی
20مرکز علمی
27نشست602پژوهشگر
شهرداری کرج

شهرداری کرج در رتبه 11 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 135 مقاله برای شهرداری کرج منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرج در تهیه و انتشار 258 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر کرج
مراکز علمی شهر کرج
نشست های شهر کرج