آقای دکتر علی اکبر عرب مازار

Dr. Ali Akbar Arabmazar

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289797)

4
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی