آقای دکتر محمد رضا زارع مهرجردی

Dr. MohammadReza Zare Mehrjerdi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (433531)

75
57

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی