آقای دکتر حسین نظام آبادی پور

Dr. Hossein Nezamabadi Pour

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183537)

108
27
106
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی